• Slider Faqs CA

PREGUNTES FREQÜENTS

CÈDULA D’HABITABILITAT

És un document imprescindible si vol llogar o vendre el seu habitatge. Les companyies subministradores d'electricitat, gas, aigua, telecomunicacions i altres serveis sol·liciten el la cèdula per realitzar el tràmits de canvi de nom del titular, noves contractacions, en cas de tall en el subministrament ... . L’administració també pot demanar-ho per complementar expedients d’ajudes al lloguer.

Si, és imprescindible que un tècnic qualificat realitzi la visita de l'habitatge, ja que es necessari comprovar que aquest s'ajusta a la normativa vigent en matèria de salubritat, estabilitat i habitabilitat abans d’emetre el certificat .

El certificat l’ha de demanar el propietari . En cas d’arrendament de l’habitatge aquest està obligat a lliurar-ne a l’arrendatari una còpia.

La cèdula d’habitabilitat te una vigència de 15 anys. Un cop passat aquest temps s’ha de renovar, fent una nova inspecció a l’habitatge.

En el cas que l'hagi perdut  el certificat d'habitabilitat podrà sol·licitar un duplicat del mateix al Departament d’habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. En el cas que li comuniquin que el certificat està caducat, caldrà renovar-lo, repetint la visita del tècnic i fent-ne un de nou.

És molt habitual que en casos de segones residències o quan els propietaris o llogaters tenen uns horaris laborals complicats, no poder concertar la visita entre setmana.
No es preocupi, ens adaptem a les seves necessitats i horaris per a realitzar-li la inspecció.

Un cop concertat el dia per la visita amb el tècnic podem tenir-ho preparat en les 24 hores següents, sempre que sigui en horari laboral (de dilluns a divendres) ja que abans d’entregar-li el certificat d’habitabilitat l’ hem de registrar al Col·legi d’Arquitectes.

Un cop realitzada la visita ,elaborat el certificat favorable pel tècnic  i registrat pel col·legi d’Arquitectes aquest es tramita al departament d’Habitatge, si no hi ha cap incidència la cèdula es atorgada per la Generalitat en un termini d’unes tres setmanes.

Tot i no ser imprescindible si disposa de plànols que reflecteixin la superfície o documentació que justifiqui l’antiguitat de l’habitatge ens ajudarà a agilitzar els tràmits.

La normativa es el DECRET 141/2012. Regulació de les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

És un document que verifica i atorga la conformitat  qualificació d’eficiència energètica. Aquest document condueix a l’expedició de l’etiqueta de d’eficiència energètica que es el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtingut.

La finalitat es de proporcionar una informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge. També ofereix possibilitats de com millorar-ne l’eficiència mitjançant les recomanacions presents en el certificat d’eficiència energètica.

Per a habitatges, si vol vendre o realitzar un contracte de lloguer superior a 4 mesos de duració és obligatori disposar del certificat energètic.

Per a locals comercials on es realitza una activitat, si vol vendre o realitzar un contracte de lloguer superior a 4 mesos de duració és obligatori disposar del certificat energètic.

Si, tindrà una validesa de 10 anys, passat aquest termini s’haurà de renovar. De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin a la seva eficiència energètica i que puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

És molt habitual que en casos de segones residències o quan els propietaris o llogaters tenen uns horaris laborals complicats, no poder concertar la visita entre setmana.
No es preocupi, ens adaptem a les seves necessitats i horaris per a realitzar-li la inspecció. 

Des de l’1 de juny de 2013

No, la certificació energètica d’edificis té només caràcter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació.

L’ICAEN recomana tenir en compte els següents punts a l’hora de dur a terme una certificació d’eficiència energètica d’un habitatge o edifici:

Un dels objectiu més destacats de la certificació d’eficiència energètica és informar als propietaris o promotors sobre les característiques energètiques dels seus  habitatges o edificis. Conseqüentment, són importants per la certificació d’eficiència energètica, les recomanacions de millora incloses en l’informe de la certificació d’eficiència energètica. Per aquest motiu es recomana que:

  • El tècnic certificador contractat faci, com a mínim, una visita de l’habitatge o edifici que està certificant.
  • El tècnic que faci la visita sigui un tècnic col·legiat i estigui registrat a l'ICAEN com a tècnic certificador
  • Sol·licitar els serveis d’un tècnic certificador que estigui proper a l’habitatge o als edificis que estigui certificant per facilitar aquesta visita tècnica.
  • Sol·licitar que les propostes de millora energètica recomanades en l’informe estiguin ben detallades. És a dir, que siguin propostes coherents amb les necessitats de l’habitatge o edifici, que estiguin avaluades econòmicament encara que de manera aproximada, i que cada mesura tingui associat un període aproximat del retorn de la inversió.

Sempre que sigui possible, es faci la certificació amb dades mesurades donat que llavors l'informe final serà més exacte i podria obtenir, fins i tot, una millor qualificació d’eficiència energètica. És a dir, la certificació d’eficiència energètica tindrà una major qualitat i conseqüentment, les mesures recomanades pel tècnic certificador seran més coherents i ajustades a la realitat de l'habitatge o edifici. Cal recordar que els programes homologats (CE3, CE3X i CALENER) poden dur a terme la qualificació d’eficiència energètica de l'edifici o habitatge amb dades per defecte, amb dades estimades o bé amb dades mesurades.

En cas de no trobar la resposta no dubtis en contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic sense cap tipus de compromís a:
• info@cedulagirona24h.com
• Per telèfon al número 972 46 90 51