AVISO LEGAL

ACCÉS DELS USUARIS

L'accés i/o ús del portal cedulagirona24h.com atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal cedulagirona24h.com sota criteris de bona fe. En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l'usuari, aquest s'efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avis legal.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són titularitat del titular de cedulagirona24h.com els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal cedulagirona24h.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva  a El titular de cedulagirona24h.com l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització d’El titular de cedulagirona24h.com, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

RESERVA DE DRETS

El titular de cedulagirona24h.com explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, El titular de cedulagirona24h.com s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de la web cedulagirona24h.com en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la seva  prèvia autorització expressa. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts. No s'autoritza en cap cas:

-  Presentació d'una pàgina del portal cedulagirona24h.com o qualsevol contingut d'aquesta en una finestra que no pertany a cedulagirona24h.com per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.

- L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a cedulagirona24h.com conforme a les disposicions vigents.

- L'ús comercial dels continguts del lloc web cedulagirona24h.com

- L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de El titular de cedulagirona24h.com , sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.

- L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.

- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’El titular de cedulagirona24h.com, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

- Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

protecció de dades de caràcter personal

Dades recollides a través de formularis

cedulagirona24h.com garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. La recollida i tractament automatitzat de dades personals sol·licitats a l formulari té com a finalitat la gestió, administració i prestació de serveis per part de cedulagirona24h.com. Tanmateix es podrà fer un estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites  i  consultes trameses a través de la nostra web. La cessió de les dades personals dels Usuaris a tercers no es realitzarà en cap cas sense el seu previ consentiment. I indicant sempre per part de cedulagirona24h.com la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcters personal. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per cedulagirona24h.com, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: info@ cedulagirona24h.com. En aquesta sol·licitud s’ha d’incloure el nom, cognoms de l’interessat, DNI i, en els suposats que  s’admeti, els de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en que es concreta l sol·licitud, domicili a efectes de notificació, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no compleix amb els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web cedulagirona24h.com. Cedulagirona24h.com no utilitza "cookies" o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de cedulagirona24h.com, o per medició i dades d'audiències anònimes. Aquest lloc web fa servir les eines de medició d'audiència de Google Analithycs, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l'objectiu de millorar el funcionament del web. Aquesta medició utilitza galetes (cookies) de terceres parts.

RESPONSABILITAT AMB RELACIÓ ALS CONTINGUTS

El titular de cedulagirona24h.com es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia. El titular de cedulagirona24h.com no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal cedulagirona24h.com. El titular de cedulagirona24h.com no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors. Informació sobre els vincles (links) accesibles des de la pàgina casaenforma.com: El titular de cedulagirona24h.com no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i El titular de cedulagirona24h.com no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al lloc web cedulagirona24h.com, no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o a l'accés, o d'intentar fer un ús o mal ús d'un vincle, tant en connectar al web cedulagirona24h.com, com a l'accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc web.

DRET D'EXCLUSIÓ

El titular de cedulagirona24h.com es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instancia pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

TARIFES

Els preus i condicions publicats  en aquesta web son exclusius per aquest canal, reservant-se el titular de cedulagirona24h.com el dret de variar els preus respecte a les tarifes generals de cedulagirona24h.com.  El titular de cedulagirona24h.com es reserva el dret a modificar aquestes tarifes en qualsevol moment, i sense previ avís, essent degudament publicades com aquí apareixen. Per garantitzar al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el publicat i vigent a la web al moment de tramitar  la comanda. 

GENERALITATS

El titular de cedulagirona24h.com perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. El titular de cedulagirona24h.com no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'indole tècnica.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

El titular de cedulagirona24h.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.